മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഊഷ്മള സ്വീകരണം

യു എ ഇ സാമ്പത്തിക വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി യു എ ഇ യും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള വാണിജ്യ…