ഫെഡറല്‍ ബാങ്ക് ശാഖകൾ വഴി ഇനി സ്റ്റാര്‍ ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍ഷൂറന്‍സും

കൊച്ചി: ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ശാഖകളിലൂടെ സ്റ്റാർ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാവുന്നു. തങ്ങളുടെ ശാഖകളിലൂടെ ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് പോളിസികളുടെ വിതരണം നടത്താനുള്ള…