അഴിമതി വിരുദ്ധ മതില്‍

നിയമസഭയ്ക്കു മുന്നില്‍ അഴിമതി വിരുദ്ധ മതില്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് നടത്തിയ പ്രസംഗം ഡോളര്‍ കടത്തില്‍ നിയമസഭയില്‍ മറുപടി നല്‍കാന്‍…