അറ്റ്ലാന്റാ കർമേൽ മാർത്തോമാ സെന്റർ തിയോളജിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രമാക്കി ഉയർത്തും,ഫിലിക്സിനോസ് എപ്പിസ്‌കോപ്പ

ഡാലസ്: നോർത്ത് അമേരിക്ക -യൂറോപ്പ് ഭദ്രാസനത്തിന്റെ വളർച്ചയിലെ തിലകകുറി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന അറ്റ്ലാന്റാ കർമേൽ പ്രോജക്ട് ഭാവിയിൽ പൂർണ പദവിയുള്ള തിയോളജിക്കൽ…