അറ്റ്ലാന്റാ മെട്രോ മലയാളി അസ്സോസിയേഷൻ (അമ്മ) വാലന്റൈന്‍സ് ഡേ ആഘോഷമാക്കി – അമ്മു സക്കറിയ

അറ്റ്ലാന്റാ : അറ്റ്ലാന്റാ മലയാളികളുടെ ചരിത്രത്തിലാദൃമായി അത്യാകർഷകമായ രീതിയിൽ AMMA (അറ്റ്ലാന്റാ മെട്രോ അസ്സോസിയേഷൻ ) Valentine’s Day ആഘോഷിച്ചു. കമനീയായി…