പുതുവർഷത്തെ വരവേൽക്കാനൊരുങ്ങി ബേക്കൽ

കാസർഗോഡ്: ബേക്കൽ അന്താരാഷ്ട്ര ബീച്ച് ഫെസ്റ്റിവൽ നഗരി പുതുവർഷത്തെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങി. സാധാരണയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി പുതുവർഷ രാവിൽ രാത്രി 12…