കാരൂര്‍ സോമന് ഭാരതീയ ദലിത് സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം

തൃശൂര്‍ : 2022-ലെ ഭാരതീയ ദളിത് സാഹിത്യ അക്കാദമി ദേശീയ പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട യില്‍ നടന്ന സാംസ്‌കാരിക സമ്മേളനത്തില്‍ വെച്ച് വിതരണം…

കാരൂര്‍ സോമന് ഭാരതീയ ദലിത് സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം

തൃശൂര്‍ : 2022-ലെ ഭാരതീയ ദളിത് സാഹിത്യ അക്കാദമി ദേശീയ പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട യില്‍ നടന്ന സാംസ്‌കാരിക സമ്മേളനത്തില്‍ വെച്ച് വിതരണം…