കാനറ ബാങ്ക് എ.ടി 1 ബോണ്ടുകളിലൂടെ 1500 കോടി രൂപ സമാഹരിച്ചു

കൊച്ചി: ബേസല്‍ ത്രീ മാനദണ്ഡ പ്രകാരമുള്ള അഡീഷനല്‍ ടയര്‍ 1 (എടി 1) ബോണ്ടുകളുടെ രണ്ടാം ഘട്ട വിതരണത്തിലൂടെ കാനറ ബാങ്ക്…