ഇ-ടെൻഡർ പോർട്ടലിന് കേന്ദ്ര അംഗീകാരം – മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

കേരളത്തെ വിജ്ഞാന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയാക്കി മാറ്റിത്തീർക്കാനുള്ള എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടലുകൾക്ക് ലഭിച്ച പ്രോത്സാഹനമാണ് ഇ-ടെൻഡർ പോർട്ടലിന് ലഭിച്ച കേന്ദ്ര അംഗീകാരം. കേന്ദ്ര ധന,…