കേന്ദ്ര സംഗീത സംഗീത നാടക അക്കാദമി സെക്രട്ടറി അനീഷ് പി. രാജൻ ഐ. ആർ. എസുമായി അഭിമുഖം

കേന്ദ്ര സംഗീത സംഗീത നാടക അക്കാദമിയെ സ്വയം പര്യാപ്തവും ജനകീയവുമാക്കും: അനീഷ് പി. രാജൻ 1990കളുടെ അവസാനവും 2000ന്റെ തുടക്കത്തിലും കേരളത്തിലെ…