സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാല : പരീക്ഷ തീയതികളിൽ മാറ്റം

ടൈം ടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 1)സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാലഃ പരീക്ഷ തീയതികളിൽ മാറ്റം ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാലയുടെ ജനുവരി 13ന് നടത്തുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന…