അരലക്ഷം മുൻഗണനാ കാർഡുകളുടെ സംസ്ഥാനതല വിതരണോദ്ഘാടനം (21-02-2023 ) മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിക്കും

ദേശീയ ഭക്ഷ്യഭദ്രതാ നിയമപ്രകാരം മാറി വരുന്ന സാമ്പത്തിക ഘടകങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഏറ്റവും അർഹരായവരെ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുതുക്കിയ മുൻഗണനാ പട്ടിക…