മന്ത്രിമാർ സ്കൂളിൽ വിളമ്പുകാരായി, സന്തോഷത്തോടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ : മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

മന്ത്രിമാർ സ്കൂളിൽ വിളമ്പുകാരായി;സന്തോഷത്തോടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ;നല്ല ഉച്ചഭക്ഷണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നൽകാനാകുന്നതിൽ ആഹ്ലാദമുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി മന്ത്രിമാർ ഉച്ചഭക്ഷണം വിളമ്പാൻ എത്തിയപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്…