വൃത്തിയുള്ള നവകേരളം- വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത കാമ്പയിൻ, ദിദ്വിന ശില്പശാല ഇന്ന്(14-02-2023) ആരംഭിക്കും

നവകേരളം കർമപദ്ധതിയിൽ ഹരിതകേരളം മിഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വൃത്തിയുള്ള കേരളം വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത കേരളം കാമ്പയിനിൻ്െ ഭാഗമായുള്ള…