പ്രതിച്ഛായാ തടവറ മാധ്യമ രീതിക്കെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി പൊരുതി ജയിച്ചു: ജോൺ ബ്രിട്ടാസ്

വ്യാജ വലയ, പ്രതിച്ഛായാ തടവറ മാധ്യമ രീതിക്കെതിരെ പൊരുതി ജയിച്ച ആളാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെന്ന് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എം.പി. കൈരളി…