കോൺഗ്രസ് ജന്മദിന ചലഞ്ച് 137 രൂപ; 1111ചലഞ്ചുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചു ഒഐസിസി യുഎസ്‌എ

ഹൂസ്റ്റൺ : ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിന്റെ 137 ആം ജന്മ ദിനമായ ഡിസംബർ 28 നു കെ പിസിസി പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ…