ഉക്രൈനിൽ സഹായത്തിനായി ബന്ധപ്പെടാം; നോർക്ക സെൽ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തനസജ്ജം

തിരുവനന്തപുരം: ഉക്രയ്‌നിൽ കുടുങ്ങിയ മലയാളികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി സാധ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും കൈക്കൊണ്ടു വരികയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. അവർക്ക് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ…