ഡാളസ് സെന്റ് പോൾസ് മാർത്തോമാ ചര്ച്ച കൺവെൻഷൻ ജൂലൈ30മുതൽ

മസ്‌കീറ്റ് (ഡാളസ് ): ഡാളസ് സെന്റ് പോൾസ് മാർത്തോമാ ചര്ച്ച മുപ്പത്തിമൂന്നാമതു വാർഷീക കൺവെൻഷൻ ജൂലൈ 30 മുതൽ ആഗസ്റ് ഒന്ന് വരെ ബാർണ്നീസ്…