ഡാളസ് വൈ എം ഇ എഫ് ഗാനശുശ്രൂഷയും വചനപ്രഘോഷണവും ഇന്ന് (ഫെബ്രു 6നു)

ഡാലസ് : യങ്ങു മെൻസ് ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ഫെൽലോഷിപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഫെബ്രു 6 ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് 6 30ന് (ഡാലസ് സമയം) ഗാനശുശ്രൂഷയും…