തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്ന് പത്താംതരം പ്രമോഷൻ ലഭിച്ച കുട്ടികളുടെ കൈപിടിച്ച് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്

തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്ന് പത്താംതരം പ്രമോഷൻ ലഭിച്ച കുട്ടികളുടെ കൈപിടിച്ച് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്; കേരളത്തിൽ പ്ലസ് വൺ അലോട്‌മെന്റിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം നൽകുമെന്ന്…