‘ഇവോൾവ് 2023’ അന്തർദേശീയ കോൺഫറൻസ് 19 മുതൽ

സംസ്ഥാന മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അന്തർദേശീയ കോൺഫറൻസ് ‘ഇവോൾവ് -2023’ ഇന്ന് (ജനുവരി 19) വൈകിട്ട് 6.30 ന് മുഖ്യമന്ത്രി…