നല്ല പാഠം പകർന്ന് “എരിവും പുളിയും”

കൊച്ചി: മലയാളി വീടുകളിലെ സ്ഥിര സാന്നിധ്യം, സീ കേരളം ചാനലിലെ ഏറ്റവും പുതിയ പരമ്പര “എരിവും പുളിയും” ആദ്യ എപ്പിസോഡുകളിൽ തന്നെ…