ഫ്ളോറിഡ – ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ മൂന്നുതവണ കോവിഡ് കേസുകളിൽ റിക്കാർഡ്

ഫ്ളോറിഡ: – ജൂലൈ 31 മുതലുള്ള ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ മൂന്നുതവണയാണ് ഫ്ളോറിഡയിലെ ഏകദിന കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ പുതിയ റിക്കാർഡ് സ്ഥാപിച്ചത്. സി…