ശ്രീ.ഇ.ചന്ദ്രശേഖരൻ എം.എൽ.എ 27.07.2021-ന് ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കൽ നോട്ടീസിനുള്ള ബഹു. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ – തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ മറുപടി

സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ പ്രീപ്രൈമറി വിഭാഗം ജീവനക്കാരുടെ നിയമനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നതിനും അംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ സേവന വേതന വ്യവസ്ഥകൾ പരിഷ്‌ക്കരിക്കുന്നതിനും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്…