ഫോമാ ജൂനിയര്‍ യൂത്ത് ഫോറം രൂപം കൊള്ളുന്നു – (സലിം ആയിഷ : ഫോമാ പി ആര്‍ ഓ)

ഫോമാ യൂത്ത് ഫോറത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ അമേരിക്കന്‍ ഐക്യനാടുകളിലെ 12 നും 17 വയസ്സിനുമിടയിലുള്ള മലയാളി കുട്ടികള്‍ക്കായുള്ള യൂത്ത് ഫോറം രൂപം കൊള്ളുന്നു. തങ്ങളുടെ കഴിവുകള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനും, ജന സേവനത്തിന്റെയും കാരുണ്യത്തിന്റെയും നല്ല മാതൃകകളായി സ്വയം രൂപപ്പെടാനും സാമൂഹ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ പങ്കാളികളാകാനും ഉതകുന്ന ഒരു വേദിയാണ്... Read more »