ലോജിക് സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റില്‍ സൗജന്യ വെബിനാര്‍ നാളെ

കൊച്ചി: കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ കോഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനമായ ലോജിക് സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് സി.എ. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി സൗജന്യ വെബിനാര്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.…