ഫോമ ഹെല്പിങ് ഹാൻഡ്‌സിന്റെ സഹായത്തോടെ വഴിയോരത്ത് നിന്നും പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് – സലിം അയിഷ (ഫോമാ പി.ആർ.ഓ)

കേരളം കോവിഡിന്റ മൂർദ്ധന്യതയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ, വാടക വീട്ടിൽ നിന്നും വീട്ടുടമ ഇറക്കിവിട്ടതിനെ തുടർന്ന് വൈറ്റില ഹബ്ബിൽ ഒരു രാത്രി കഴിയേണ്ടി വന്ന…