വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ സർക്കാർ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നു – തമ്പാനുർ രവി

വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ ഡിസംബർ മാസത്തെ ശമ്പളവും, പെൻഷനും നൽകാൻ പണം ഇല്ലെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ നിലപാട് പ്രതിഷേധാര്‍ഹമാണെന്ന് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി സ്റ്റാഫ്…