ഹാശാ ഞായറാഴ്ച- സ്മരണകൾ യാഥാർത്യമോ മിഥ്യയോ?- പി പി ചെറിയാൻ

അമ്പതു നോമ്പ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇനി ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രം. ഹാശാ ഞായറാഴ്ചയിലെ ലളിതമായ ഉച്ച ഭക്ഷണവും കഴിഞ്ഞു വീടിനു മുൻ വശത്ത്‌…