എച്ച് പി ഒമെന്‍ പ്ലേഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റോര്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആരംഭിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം : സമഗ്രമായ ഗെയിമിംഗ് അനുഭവം നല്‍കുന്നതിനായി എച്ച് പി ഇന്ത്യ ഒമെന്‍ പ്ലേഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റോറുകള്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. കേരളത്തില്‍ തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഒമെന്‍…