ഐഡിഎഫ്‌സി മുച്വല്‍ ഫണ്ട് ഇനി ബന്ധന്‍ മുച്വല്‍ ഫണ്ട്

കൊച്ചി: പ്രമുഖ അസറ്റ് മാനേജ്‌മെന്റ് കമ്പനിയായ ഐഡിഎഫ്‌സി മുച്വല്‍ ഫണ്ട് ഇനി ബന്ധന്‍ മുച്വല്‍ ഫണ്ട് എന്ന പേരിലറിയപ്പെടും. പുനര്‍നാമകരണം ചെയ്തതോടെ…