കാർഷിക ഉല്പാദന ഉപാധികളുടെ വിപണന രംഗത്തേക്ക് ഇസാഫ് അഗ്രോ കോപ്പറേറ്റീവ്

ഇസാഫ് നടത്തിയ കാർഷിക ഉല്പാദന ഉപാധികളുടെ വിപണന ഉദ്‌ഘാടനം പുതുശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എൻ പ്രസീത നിർവ്വഹിക്കുന്നു. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ…