വനിതാ കമ്മിഷന്റെ കലാലയജ്യോതി ബോധവത്കരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

കേരള വനിതാ കമ്മിഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചുവരുന്ന കലാലയജ്യോതി ബോധത്കരണ പരിപാടിയും കൗമാരക്കാർക്കായുള്ള ബോധവത്കരണ ക്യാമ്പയിനായ ‘കൗമാരം കരുത്താക്കൂ’, എന്ന പരിപാടിയുടെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനവും…