വൈദ്യുതി ഉത്പാദനത്തില്‍ മികവോടെ കേരളം

മികവോടെ മുന്നോട്ട് :  56105.077 മെഗാവാട്ടിന്റെ വർധന നാടിന്റെ വര്‍ദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഊര്‍ജ്ജ ഉപഭോഗത്തിനനുസരിച്ച് ഊര്‍ജ്ജ ഉത്പാദനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നത് ഏതൊരു ഭരണകൂടത്തിന്റേയും മുന്നിലെ വെല്ലുവിളിയാണ്. ആ വെല്ലുവിളിയെ മികവോടെ നേരിടുകയാണ് കേരള സര്‍ക്കാര്‍. സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തില്‍ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു വര്‍ഷ കാലയളവ്... Read more »