ലൂർദ് ആശുപത്രിൽ വൃക്ക ദിനം ആചരിച്ചു

കൊച്ചി : ലൂർദ് നെഫ്രോളജി വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലോക വൃക്ക ദിനം ആചരിച്ചു. വൃക്ക മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക് വിധേയരായ രോഗികളുടെയും ഡയാലിസിസ്…