ജോസഫൈനെതിരെ കെ.കെ.രമ

പരാതിക്കാരിയോട് അനുഭവിച്ചോ എന്ന് ഒരു ശാപം പോലെയാണ് ജോസഫൈന്‍ പറഞ്ഞതെന്നും ഇത് അവര്‍ ഇരിക്കുന്ന പദവിക്ക് യോജിച്ചതല്ലെന്നുമാണ് കെ.കെ. രമ പറഞ്ഞത്…