ഡാലസ് കൗണ്ടിയിൽ കോവിഡ് 19 കേസുകൾ 26 ശതമാനം വർധിച്ചു

ഡാലസ് : ഡാലസ് കൗണ്ടിയിൽ കോവിഡ് 19 കേസുകൾ സാവകാശം വർധിച്ചുവരികയാണെന്നും ബുധനാഴ്ച വരെയുള്ള കഴിഞ്ഞ 14 ദിവസത്തെ വർധനവ് മുൻ…