കോവിഡ് ധനസഹായം: അപേക്ഷ നൽകാൻ താലൂക്ക്തല ക്യാമ്പ്

കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ ആശ്രിതർക്കു ലഭിക്കുന്ന സർക്കാർ ധന സഹായത്തിന് അപേക്ഷ നൽകാത്ത അർഹരായവർക്ക് www.relief.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ…