കോവിഡ് ധനസഹായം: അപേക്ഷ നൽകാൻ താലൂക്ക്തല ക്യാമ്പ്

കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ ആശ്രിതർക്കു ലഭിക്കുന്ന സർക്കാർ ധന സഹായത്തിന് അപേക്ഷ നൽകാത്ത അർഹരായവർക്ക് www.relief.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ നൽകാം. അപേക്ഷ നൽകാനായി താലൂക്ക്തല ക്യാമ്പുകളെയും ആശ്രയിക്കാം. എല്ലാ താലൂക്കുകളിലും ചൊവ്വാഴ്ച ക്യാമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കും. ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ നൽകിയ ഡെത്ത്... Read more »