വിസ്‌കോണ്‍സിനിലെ ഏഴ് കൗണ്ടികളില്‍ കോവിഡ് വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു. മാസ്‌ക് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന്

വിസ്‌കോണ്‍സില്‍: വിസ് കോണ്‍സിനിലെ ഏഴ് കൗണ്ടികളില്‍ കോവിഡ് 19 കേസ്സുകള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കുന്നതിനാല്‍ പൊതു സ്ഥലങ്ങളിലും, ഇന്‍ഡോറിലും മാസ്‌ക ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് മെയ് 16(തിങ്ളാഴ്ച)…