ലാന്‍ഡ് ബാങ്ക് പദ്ധതി: ഭൂവുടമകളില്‍ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

സംസ്ഥാനത്ത് കൃഷിയോഗ്യവും വാസയോഗ്യവുമായ ഭൂമി ആദിവാസി പുനരധിവാസ വികസന ജില്ലാ മിഷന്‍ (ടി.ആര്‍.ഡി.എം) മുഖേന ഭൂരഹിതരായ പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് വാങ്ങി നല്‍കുന്ന…