പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശ്രീ.വി.ഡി. സതീശൻ എം.എൽ.എ. ഉന്നയിച്ച സബ് മിഷനുള്ള മറുപടി.

വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് കേരള നിയമസഭ നടപടിക്രമം ചട്ടം 304 പ്രകാരം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശ്രീ.വി.ഡി. സതീശൻ എം.എൽ.എ. ഉന്നയിച്ച…