എല്‍ഐസി ധന്‍ രേഖാ പ്ലാന്‍ അവതരിപ്പിച്ചു

കൊച്ചി: ലൈഫ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കോര്‍പറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ ധന്‍ രേഖ എന്ന പുതിയ വ്യക്തിഗത സേവിങ്‌സ് ലൈഫ് ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് പ്ലാന്‍ അവതരിപ്പിച്ചു.…