കോവിഡിനെ നേരിടുന്നതില്‍ വിജയം കണ്ടത് പ്രാദേശിക പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍: മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം : ആഗോളതലത്തില്‍ കോവിഡ് മഹാമാരിയെ നേരിടാന്‍ പല തന്ത്രങ്ങളും പ്രയോഗിച്ചെങ്കിലും പ്രാദേശികമായി നടത്തിയ പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാണ് വിജയം കണ്ടതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി…