ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കാര്യക്ഷമമായ സോളാർ പാനൽ ‘ഷാർക്ക് സീരീസ്’ പുറത്തിറക്കി ലൂം സോളാർ

440 വാട്ട്, 530 വാട്ട് വരെ ശേഷിയുള്ള ഷാർക്ക് സീരീസ് ഇന്ത്യൻ സോളാർ വ്യവസായത്തിൽ പുതിയ മാനദണ്ഡം സൃഷ്ടിക്കുന്നു മേൽക്കൂരയിൽ 33…