50 കഴിഞ്ഞവര്‍ക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയില്‍ മരുന്നുകള്‍; കാരുണ്യ@ഹോം പദ്ധതിയിലേക്ക് നാളെ കൂടി അപേക്ഷിക്കാം

കണ്ണൂര്‍ : 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവര്‍ക്ക് മരുന്നുകളും മെഡിക്കല്‍ ഉപകരണങ്ങളും വീട്ടുപടിക്കല്‍ എത്തിക്കുന്ന ‘കാരുണ്യ@ഹോം’ പദ്ധതിയിലേക്ക് നാളെ (ജൂലൈ 15) കൂടി…