ഗുരുവിന്റെ ദർശനങ്ങളിൽ പലരും അസ്വസ്ഥരാകുന്നു – മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

ഗുരുവിന്റെ ദർശനങ്ങളിൽ പലരും അസ്വസ്ഥരാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഫ്ലോട്ടുകളിൽ നിന്നും പൂരക്കുടകളിൽ നിന്നു പോലും ശ്രീനാരായണ ഗുരു അപ്രത്യക്ഷനാകുന്നത്  മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി. ശ്രീനാരായണ ഗുരുചിന്ത ദേശീയ തലത്തിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലും പലരെയും അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പൊതു വിദ്യാഭ്യാസവും തൊഴിലും വകുപ്പ് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി. അതുകൊണ്ടാണ്... Read more »