മെഗാ ജോബ് ഫെയർ; 351 പേർക്ക് നിയമനം

തൊഴിലന്വേഷകനും തൊഴിൽദാതാവും തമ്മിലുള്ള അകലം കുറച്ചു: മന്ത്രി വി.എൻ. വാസവൻ കോട്ടയം: കേരള അക്കാദമി ഫോർ സ്‌കിൽസ് എക്‌സലൻസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാട്ടകം ഗവൺമെന്റ് കോളജിൽ നടന്ന മെഗാ ജോബ് ഫെയറിൽ 351 പേർക്ക് നിയമനം. വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് 1212 ഉദ്യോഗാർഥികളെ ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു. കേരള... Read more »