മെഗാ ജോബ് ഫെയർ; 351 പേർക്ക് നിയമനം

തൊഴിലന്വേഷകനും തൊഴിൽദാതാവും തമ്മിലുള്ള അകലം കുറച്ചു: മന്ത്രി വി.എൻ. വാസവൻ കോട്ടയം: കേരള അക്കാദമി ഫോർ സ്‌കിൽസ് എക്‌സലൻസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാട്ടകം…