ഫോമയുടെ പതിനൊന്ന് സുപ്രധാന സബ് കമ്മറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു – ജോസഫ് ഇടിക്കുള (പി ആർ ഓ, ഫോമ)

ന്യൂ യോർക്ക് : ഫോമയുടെ പതിനൊന്ന് സുപ്രധാന സബ് കമ്മറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് അംഗങ്ങളെ ഔദ്യോഗികമായി തിരഞ്ഞെടുത്തു , ഫോമയുടെ എക്സിക്യുട്ടീവ് കമ്മറ്റി…