2022 – 23 അക്കാദമിക വർഷത്തെ കരട് സ്കൂൾ മാനുവലും അക്കാദമിക് മാസ്റ്റർ പ്ലാനും പൊതു വിദ്യാഭ്യാസവും തൊഴിലും വകുപ്പുമന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി പുറത്തിറക്കി

സ്കൂൾ മാനുവൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിലും അക്കാദമിക് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ എസ് സി ഇ ആർ ടി യുടെ നേതൃത്വത്തിലുമാണ് തയ്യാറാക്കിയത്.…