വി.എച്ച്.എസ്.ഇ നാഷണല്‍ സര്‍വ്വീസ് സ്കീമിനെ ഓൺലൈൻ യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്ത് അഭിനന്ദനമറിയിച്ച് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

ഇന്‍ഡ്യാ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോര്‍ഡ്സ് അംഗീകാരം ലഭിച്ച വി.എച്ച്.എസ്.ഇ നാഷണല്‍ സര്‍വ്വീസ് സ്കീമിനെ ഓൺലൈൻ യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്ത് അഭിനന്ദനമറിയിച്ച് മന്ത്രി…